SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ

Slobodné kráľovské mestá sa zúčastňovali korunovačných slávností. Na túto tradíciu nadväzujeme a pripravujeme počas Korunovačných slávností 2016 historický veľtrh slobodných kráľovských miest, na ktorom sa jednotlivé slobodné kráľovské mestá budú prezentovať.

Miesto: Hviezdoslavove námestie

Termín: 24.-26. jún 2016

 

Historické zaujímavosti

Najvýznamnejším naším politikom „regionálneho rozvoja v 13. storočí“ bol uhorský kráľ Belo IV. Podporil proces budovania miest udeľovaním mestských privilégií. Územie Slovenska sa tak stalo  najrozvinutejšou časťou uhorského kráľovstva. Najvýznamnejšie mestá dosiahli privilégium slobodné kráľovské mesto, ktoré bolo priamo podriadené kráľovi a zahŕňalo viaceré hospodárske, politické, súdne práva ale najmä právo samosprávy, čo umožnilo mestám ešte väčší rozvoj.

Takýmto spôsobom sa vytvoril základ dnešného kultúrneho dedičstva mnohých slovenských miest. Zaujímavou zvláštnosťou bol spôsob voľby vedenia mesta, ktoré rešpektoval aj samotný panovník. V okolitých krajinách (České krajiny, v Poľsku) totiž panovník priamo menoval svojich zástupcov do vedenia miest. V našich krajinách si slobodní občania mesta sami zvolili spomedzi seba vedenie mesta a to demokratickým spôsobom. Na 13. storočie to bol veľmi pokrokový stav.

Od roku 1405 slobodné kráľovské mestá dostali od kráľa Žigmunda Luxemburského (+1437) právo aktívne sa zúčastňovať na uhorskom sneme aj s možnosťou hlasovať – stali sa štvrtým stavom v Uhorsku. Roku 1432 boli zástupcovia miest prítomní aj na riadnom stavovskom sneme, čo sa od roku 1445 stalo pravidelným javom.

Od roku 1608 sa však snem rozdelil na Hornú a Dolnú komoru (tabulu). V Hornej tabuli zasadali preláti (zástupcovia cirkvi) a svetských veľmoži. Na jej čele stál palatín, ktorý bol zároveň aj hlavou celého snemu. Dolná tabula bola určená pre ostatnú šľachtu, feudálov a mestá. Jej členom boli dvaja zástupcovia za každú stolicu, slobodné kráľovské mesto a kapitulu. Po jednom členovi mali prepošstvá a opátstva (konventy). Predsedom Dolnej tabule bol kráľov osobník (personál).

Zákonný článok uhorského snemu č. 5/1514, ktorým sa dokonštituovala stavovská príslušnosť uhorských miest, aj vymenoval príslušné kategórie miest. Od tohto roku teda došlo k formálnemu rozdeleniu miest na slobodné kráľovské mestá – civitas, ktoré sa týmto stali štvrtým stavom Uhorska, privilegované oppidá a mestečká (oppidá), ktoré sa veľkosťou neodlišovali od dedín, mali však pridelené isté privilégiá.

Keď sa roku 1536 Bratislava stala hlavným mestom Uhorska, do Bratislavy začali pravidelne prichádzať na uhorský snem aj zástupcovia slobodných kráľovských miest. Zasadnutia uhorského snemu sa konali v Bratislave až do roku 1848. Ďalším dôvodom návštevy Bratislavy zo strany zástupcov slobodných kráľovských miest bol korunovačný snem, ktorý vymedzoval a formuloval vzťah medzi nastavajúcim panovníkom a uhorskými stavmi v schválenom korunovačnom dekréte a potom samotná korunovačná slávnosť, na ktorej takisto nechýbali zástupcovia slobodných kráľovských miest.

 

 

SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ SLOVENSKA

1. Banská Bystrica 1255 kráľ Belo IV.
2. Banská Štiavnica  do roku 1241 kráľ Belo IV.
3. Bardejov 1376 kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou
4. Bratislava 1291 kráľ Ondrej III.
5. Brezno 1380 kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou
6. Gelnica 1264 kráľ Belo IV.
7. Kežmarok 1269 kráľ Belo IV.
8. Kremnica 1328 kráľ Karol Róbert z Anjou
9. Krupina do roku 1241 kráľ Belo IV
10. Košice 1347 kráľ Karol Róbert z Anjou 
11. Komárno 1745 kráľovná Mária Terézia
12. Levoča 1323 kráľ Karol Róbert z Anjou
13. Martin 1340 kráľ Karol Róbert z Anjou
14. Modra 1569 kráľ Maximilián I. Habsburský
15. Moldava nad Bodvou 1629 kráľ Ferdinand II. Habsburský
16. Nitra 1248 kráľ Belo IV.
17. Nová Baňa 1345 kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou
18. Pezinok 1615 kráľ Matej II. Habsburský
19. Podolinec 1412 kráľ Žigmund Luxemburský 
20. Prešov 1374 kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou
21. Prievidza 1383 kráľovná Mária z Anjou
22. Sabinov 1299 kráľ Ondrej III.
23. Skalica 1372 kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou
24. Stará Ľubovňa 1364 kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou
25. Svätý Jur 1647 kráľ Ferdinand III. Habsburský 
26. Šamorín 1405 kráľ Žigmund Luxemburský
27. Trenčín 1412 kráľ Žigmund Luxemburský
28. Trnava 1238 kráľ Belo IV. 
29. Zvolen 1238 kráľ Belo IV.

 

Tavernikálne (súdne rozhodnutia prijímal taverník)

15. stor. Budín, Košice, Bratislava, Trnava, Bardejov, Prešov, Šopron od 1490 Pest (stredovek)

Skalica, Komárno, Modra, Krupina (novovek)

Personálne mestá (odvolávali sa k personálnemu súdu)

Levoča, Trenčín, Sabinov  (stredovek)

Pezinok, Jur pri Bratislave, Kežmarok, Brezno (novovek)

Slobodné kráľovské banské mestá (s vlastným banským súdom, v civilných  záležitostiach sa odvolávali k personálnemu súdu.)

Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen,  Nová Baňa...

V revolučných rokoch 1848-49 marcové konštitučné zákony zrušili kategóriu slobodných kráľovských miest  a Zákonom 20/1876 o municipiách sa zriadili municipálne mestá: Bratislava, Košice, Banská Štiavnica, Komárno.