„Pamätaj, že svätý nie mečom, ale vierou poráža kráľovstvá“. Tieto slová povedal ostrihomský arcibiskup Juraj Lipai počas korunovačného obradu 14-ročnému Leopoldovi, keď mu odovzdával korunovačný meč. O 28 rokov neskoršie cisár Leopold tieto slová hlboko prežíval, keď čelil najväčšej osmanskej výprave, ktorá vytiahla do Strednej Európy s cieľom získať zlaté jablko – Viedeň.

 

Historia Magistra Vitae - História je učiteľkou života.

 

Poznanie histórie je veľmi dôležité pre porozumenie prítomnosti a predvídanie budúcnosti.

História sa opakuje. Ľudia sú nepoučiteľní. Múdry sa učí z chýb druhých. Hlúpy z vlastných.

Slovensko bolo dlhé stáročia v tieni tureckého polmesiaca. Bola to veľmi bolestivá skúsenosť. Desaťtisíce ľudí zahynuli, boli zranení, odvlečení do otroctva. Nevyčísliteľné škody. Materiálne i duchovne. Na prvom mieste išlo o mocenské záujmy. Násilie bolo často zdôvodňované i náboženský.

Ľudia sa museli rozhodovať. Na ktorú stranu sa pridať? Na stranu silnejšieho? Kde je pravda? Čo je spravodlivé? Mnohí pri tom sledovali len svoj osobný prospech. Mnohí obetovali svoj život, zdravie, nemalé finančné prostriedky, aby bránili slabších.

Jednou z najväčších vojenských výprav v 17. storočí bolo osmanské ťaženie v roku 1683 s cieľom zmocniť sa zlatého jablka – Viedne. Na tomto ťažení sa podieľal aj rodák z Kežmarku, protestant - Imrich Tököli – vodca protihabsburgského povstania a spojenec Turkov. Veľa ľudí pozná udalosť obliehania Viedne, ale málokto vie, že v tomto príbehu má miesto aj významný Slovák, vicekráľ Uhorska - Juraj Pohronec Slepčiansky, ktorý od cisára Leopolda dostal titul záchranca Viedne; bratislavskí župani Mikuláš a Ján Pálfiovci, ktorí nasadzovali svoje životy, kapucínsky mních Marko z Aviana, pápež Inocent XI...

Zámerom tejto brožúry je priblížiť udalosť obliehania Viedne aj so životnými príbehmi hlavných aktérov. Priblížiť dobu, kedy Slovensko bolo v tieni polmesiaca. Poznanie dejinných udalostí v súvislostiach nám umožní porozumieť lepšie prítomnosti a vyvarovať sa chýb v budúcnosti.